top of page

הסבר על חוק דירה שלישית

 
מאת עו"ד גיא ברוך- "הטובים לבית" 

במסגרת חוק הסדרים נכלל תיקון לחוקי המס העוסק בהטלת מס שנתי בשל החזקה של נכסי מקרקעין (דירות) מרובים. עיקרי טיוטת חוק ההסדרים כמפורט להלן:

חוק מיסוי דירה שלישית (או אולי 2.5 דירות) איך זה משפיע עלינו?

מי צריך לשלם? יחיד בעל דירות ששיעור הבעלות שלו עולה על 249%. כלומר, 2 דירות וחצי. (כן, גם במידה ואתם בני זוג/ ידועים בציבור ושיעור הבעלות שלכם יחד הינו מעל 249% אתם חבים במס, מהסיבה שהנכם "תא משפחתי אחד").

 
מה גובה המס וממתי נתחיל לשלם?

המס ישולם ב- 2 פעימות כאשר התשלום הראשון יתבצע עד סוף יוני 2017, התשלום השני יתבצע עד סוף דצמבר 2017. שיעור המס שיוטל יעמוד על שיעור שנתי של 1% מערך הנכס, בהתאם לאומדן המבוסס על שווי מקורב למ"ר מגורים, כשהוא מוכפל בשטחה של דירת המגורים כפי שנקבע בחיוב הארנונה, ובלבד שסכום המס לא יעלה על 18,000 ש"ח שנתי, לכל דירה.

אל דאגה, לא צריך לחשב לבד רשות המיסים תפרסם בימים הקרובים אפליקציה ייעודית (ואז תתחילו לדאוג).

מי פטור? אם שווי הדירות שמחזיק הבעלים (בנוסף לדירה בה מתגורר) גבוה מ- 1.4 מיליון ₪ ישולם מס של 1% עד לתקרה של 18,000 ₪ שנתי. (לדירה, כלומר מהדירה שלישית לכל דירה ודירה).

אם שווי הדירות שמחזיק הבעלים (בנוסף לדירה בה מתגורר) גבוה מ- 1.15 מיליון שקל אך נמוך מ- 1.4 מיליון שקל - ישולם מס נמוך מ- 18 אלף שקל בשנה, לפי נוסחה מיוחדת.

מי שבבעלותו 2 דירות ששווין (יחד) נמוך מ- 1.15 מיליון ₪, לא יגבה מס כלל (אם מצאתם 2 דירות במחיר כזה, באמת מגיע לכם פרס!)

מענקים למי שימכור את דירתו השלישית תוך שנה

האוצר יעניק מענקים של עד 75 אלף שקל למי שימכור את דירתו השלישית עד אוקטובר 2017 כפיצוי על מס השבח שישלם על המכירה. (לא, אי אפשר לקנות היום דירה נוספת ולמכור בפטור).

 

צ'ופר נוסף שיוענק למי שימכור את דירתו עד אוקטובר 2017 הוא האפשרות להפקיד את הכסף שירוויח ממכירת הדירה (עד תקרה של 2.5 מיליון שקל) בקופת גמל שתהא פטורה ממס על רווחי הון, גם על משיכה הונית, מה שמהווה הטבה משמעותית ביחס לאפיקי חיסכון קיימים.

התנאים למשיכת הכסף הם כי הכסף יופקד אחרי 5 שנים וגיל המשקיע יהיה מעל 60. כיום הגיל הממוצע של המשקיעים עומד להערכת האוצר על 57.

 

מה הפתרונות?

 

  1. ניתן להעביר את הדירה לילדים/ לקרובים בהתאם לאמור להלן:

 

חוק מיסוי מקרקעין מקנה פטורים והטבות למקבל המתנה ולנותן המתנה: כלומר, נותן המתנה יקבל פטור מלא ממס שבח (לפי סעיף 62) בהעברת הזכות מיחיד לקרובו בתנאי שהעברה הינה ללא תמורה.

מקבל המתנה: יקבל הטבה במס רכישה (לפי תקנה 20 לתקנות מס רכישה) וישלם 1/3 מס רכישה בהתאם למדרגות המס.

 

אדגים: דירה בשווי 2.5 מיליון ₪ - מעביר המתנה, יקבל פטור מלא ממס שבח, מקבל המתנה ישלם 1/3 מס רכישה.

 

  1. במידה ואין בבעלותו דירות מגורים, ישלם 1/3 מס רכישה כדלקמן:

עד 1,600,175 – פטור מלא ממס רכישה .

מ 1,600,176- 1,898,005- 3.5% מס רכישה= 10,424 ₪.

מ 1,898,006 – 2,500,000- 5% מס רכישה. = 30,100 ₪.

        סה"כ מס רכישה: 40,524 ₪ נחלק ב-3 גובה המס לתשלום: 13,508 ₪.

 

  1. במידה ובבעלותו דירת מגורים, ישלם 1/3 מס רכישה כדלקמן:

עד 2,500,000 8% מס רכישה (מהשקל הראשון) = 200,000 ₪, נחלק ב- 3 גובה המס לתשלום: 66,667 ₪.

מיהו קרוב?

 

"קרוב" בהתאם לחוק זה הוא כל אחד מאלה: (1) בן- זוג; (2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן- זוג ובני- זוגם של כל אחד מאלה; וכן (3) אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה (אציין כי ההגדרה של אח ואחות כאמור צומצמה במסגרת תיקון 76 לחוק).

 

שימו לב, קרוב לעניין מס שבח איננו קרוב לעניין מס רכישה!

 

קרוב, לעניין מס שבח: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם, איגוד אינו בשליטתו. על פי מס שבח :בן הזוג של האח – גיס, הינו "קרוב"; אח של בן הזוג – גיס, אינו "קרוב"; בנו של האח – אחיין, אינו "קרוב".

 

קרוב, לענין מס רכישה: בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חודשים שקדמו למכירה, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות.

צאצא: גם נכד. מתנה מנכד לסב או מתנה מסב לנכד מתקיים פטור ממס שבח ויחול שליש ממס הרכישה (אז דברו עם סבא וסבתא הגיע הזמן לדמי חנוכה...)

 

  1. פתרון נוסף הוא "לשבת על הגדר" ולהמתין שהחוק יתפוגג מהעולם בממשלה הבאה...

*מאמר זה אינו מחליף יעוץ משפטי אישי ופרטני.

 

גיא ברוך, עו"ד

הטובים לבית

bottom of page